Androidswiki.net backspace
Androidswiki.net backspace
Location: 
 > 
Business
 > 
TPA Care
TPA Care2.3.0_Androidswiki.net
9.2

TPA Care apk app v2.3.0 for android

App name: 
TPA Care
Version:  2.3.0
App name: 
TPA Care
Category:  Business
Publisher:  Thaire Services Co., Ltd.
Requirements:  Andriod 5.0+
Publish Date:  09/05/2022
Version:  2.3.0
Download APK
TPA Care screenshot image 1_Androidswiki.net
TPA Care screenshot image 2_Androidswiki.net
TPA Care screenshot image 3_Androidswiki.net
TPA Care screenshot image 4_Androidswiki.net
TPA Care screenshot image 5_Androidswiki.net
TPA Care screenshot image 6_Androidswiki.net
TPA Care screenshot image 7_Androidswiki.net
TPA Care screenshot image 8_Androidswiki.net
TPA Care screenshot image 9_Androidswiki.net
TPA Care screenshot image 10_Androidswiki.net
TPA Care screenshot image 11_Androidswiki.net
TPA Care screenshot image 12_Androidswiki.net
TPA Care screenshot image 13_Androidswiki.net
TPA Care screenshot image 14_Androidswiki.net
TPA Care screenshot image 15_Androidswiki.net

The description of TPA Care

TPA Care : โมบายแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการข้อมูลต่างๆ ตามกรมธรรม์ หรือตามสวัสดิการของพนักงาน เช่น ความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล
ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประวัติการเบิกจ่ายตามสวัสดิการ รวมถึงบริการต่าง ๆ ด้านการแพทย์และสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการ
คุณสมบัติ
- ระบบมีฟังก์ชั่น Login สำหรับเข้าใช้งาน
- ระบบมีฟังก์ชั่นสำหรับผู้ใช้งานที่ลืมรหัสผ่านหรือลืมชื่อผู้ใช้งาน
- ระบบสามารถแสดงรายละเอียดความคุ้มครองของผู้ใช้งานและครอบครัวของผู้ใช้งานที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัทฯ ได้
- นอกเหนือจากข้อมูลความคุ้มครองในฐานข้อมูลของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถเพิ่มข้อมูลกรมธรรม์ และ/หรือข้อมูลความคุ้มครองอื่น ๆ ของตนเองได้
- ระบบสามารถแจ้งสถานะการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้
- ลูกค้าสามารถค้นหาแผนที่ เบอร์โทรศัพท์ ของโรงพยาบาลในเครือข่ายของ TPA ได้
- ลูกค้าสามารถใช้งานบริการเสริมอื่น ๆ ที่อยู่ใน TPA Care Mobile Application ได้
- ลูกค้าจะได้รับข่าวสารใหม่ ๆ ด้านสุขภาพผ่านทาง TPA Care Mobile Application

more

TPA Care 2.3.0 Update

อนุญาตให้ผู้ใช้งานลบบัญชีผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชัน TPA Care ได้
more

Additional Information

Category:  Business
Publisher:  Thaire Services Co., Ltd.
Requirements:  Andriod 5.0+
Publish Date:  09/05/2022
close Androidswiki.net

FRIENDLY LINKS

top_Androidswiki.net
Androidswiki.net home
Home
Androidswiki.net games
Games
Androidswiki.net apps
Apps
Androidswiki.net ranking
Ranking